Xin chờ...
THÔNG BÁO Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 237, tờ bản đồ 21, thôn Tân Thịnh, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 29/08/2019 | 11:07 GMT+7
  • Thực hiện Quyết định số 529/QĐ-STNMT, ngày 23/08/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ Ông Đào Quang Phổ tại Thôn Tân Thịnh, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Nay Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh Bắc Ninh thông báo:
    1.         Kể từ ngày 23/08/2019 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Đào Quang Phổ tại thửa đất số…, tờ bản đồ : Tân Thịnh, diện tích 641.0m2(Theo đo đạc thành lập bản đồ địa chính năm 2003, đo chỉnh lý năm 2019 được thể hiện là thửa đất số 237, tờ bản đồ số 21, diện tích 643,0m2) ,mục đích sử dụng:T, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; địa chỉ thửa đất :Thôn Tân Thịnh, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;  số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00340 doUBND huyện Quế Võ cấp theo Quyết định số 370/QĐ-UB ngày 15/12/2000. Đến nay không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
    2.  Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ Đào Quang Phổ nêu trên thông báo cho Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh.
    /Uploads/files/162519_529-QD-STNMT_signed.pdf Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh Bắc Ninh
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất