Xin chờ...
Bổ sung các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được bổ sung; trách nhiệm của các cơ quan quản lý về đất đai trong việc cung cấp Giấy tờ cho người sử dụ 13/02/2017 | 04:19 GMT+7
 • Theo Nghị định này, Giấy tờ về quyền sử dụng đất được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, được bổ sung gồm:

  - Giấy tờ về việc chứng nhận đã đăng ký quyền sử dụng đất của UBND cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp cho người sử dụng đất;

  - Giấy tờ về việc kê khai đăng ký nhà cửa được UBND cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh xác nhận mà trong đó có ghi diện tích đất có nhà ở;

  - Giấy tờ của đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ, chiến sỹ làm nhà ở trước ngày 15/10/1993 theo Chỉ thị 282/CT-QP ngày 11/7/1991 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà việc giao đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất làm nhà ở của cán bộ, chiễn sỹ trong quy hoạch đất quốc phòng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

   Ngoài việc bổ sung một số giấy tờ trên, Nghị định cụ thể chi tiết đối với trường hợp giấy tờ về đất là đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất mà có sự khác nhau giữa thời điểm làm đơn và thời điểm xác nhận thì thời điểm xác lập đơn được tính theo thời điểm sớm nhất ghi trong đơn.

  Nghị định quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý về đất đai gồm Sở Tài nguyên và môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường trong việc cung cấp sổ mục kê, sổ kiến điền được lập trước ngày 18/12/1980 đang được lưu giữ tại cơ quan mình cho UBND cấp xã và người sử dụng đất để phục vụ cho việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Nguyễn Thị Huệ - Phó giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh Bắc Ninh
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng