Xin chờ...
THÔNG BÁO Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 407, tờ bản đồ 22,Thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 08/08/2019 | 03:27 GMT+7
  • Thực hiện Quyết định số 462/QĐ-STNMT, ngày 26/07/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Đỗ Thị Bình tại thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Nay Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Quế Võ thông báo:
    1. Kể từ ngày 26/07/2019 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Đỗ Thị Bình thửa đất số 161, tờ bản đồ số 4, diện tích 120,0m2 (theo đo đạc bản đồ địa chính năm 2002, chỉnh lý năm 2006 được thể hiện là thửa đất số 407 tờ bản đồ số 22, diện tích 120m2), mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; địa chỉ thửa đất : Thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; số phát hành giấy chứng nhận AB 734870; số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01088 do UBND huyện Quế Võ cấp theo quyết định số 1549/QĐ-UB ngày 21/12/2005. Đến nay không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
    2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Đỗ Thị Bình nêu trên thông báo cho Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  tại địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại số 0222.3635286.
     /Uploads/files/153637_462-QD-STNMT_signed.pdf


    /Uploads/files/143555_267%2c_268-TB-VPDK_QV(2).pdf chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Võ
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất