Xin chờ...
THÔNG BÁO Về việc hủy Phôi giấy chứng nhận viết bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết giấy chứng nhận của Tỉnh Bến Tre 17/12/2018 | 11:16 GMT+7
 • Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đât;
              Căn cứ Công văn số 888/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 01 tháng 08 năm 2011 cảu Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn về việc hủy giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết giấy chứng nhận;
              Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-STNMT ngày 19 tháng 09 năm 2016 của Sở Tài Nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội Đồng hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết giấy chứng nhận (gọi tắt là Hội đồng hủy phôi giấy chứng nhận).
              Sở Tài Nguyên và Môi trường thông báo như sau:
              Hội đồng hủy phôi giấy chứng nhận đã kiểm tra và lập biên bản tiêu hủy 13.082 phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Bến Tre, cụ thể như sau:
  • Giấy chứng nhận hư hỏng đã viết trước và năm 2016: 10.268 phôi;
  • Giấy chứng nhận hư hỏng đã viết năm 2017 : 1.625 phôi;
  • Giấy chứng nhận hư hỏng đã viết năm 2018 : 1.189 phôi;
  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre đã đăng tải Danh sách chi tiết các phôi giấy chứng nhận đã hủy trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre tại địa chỉ Website của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre địa chỉ http://www.stnmt.bentre.gov.vn.
  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre thông báo đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân được biết./.
  :/Uploads/files/162536_3498-TB-STNMT.pdf Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất