Xin chờ...
THÔNG BÁO V/v cấp mới GCN quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 24, tờ bản đồ 24, tại xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 18/06/2018 | 10:24 GMT+7
 • UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Luật số 77/2015/QH13) ngày 19/6/2015;
  Căn cứ Luật đất đai năm 2013 (Luật số 45/2013/QH13) ngày 29/11/2013;
  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;
  Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  Xét đề nghị của Phòng TN&MT tại tờ trình số  216 /TTr -TNMT.GCN ngày 07/6/2018,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Công nhận quyền sử dụng đất và cấp 01 (một) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ Bà Nguyễn Thị Bẩy - Sinh năm:1970; CMND số:125446756 do Công An Tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 29/4/2008; thường trú tại:Mẫn Xá, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh; cụ thể:
  1. Thửa đất số:24; tờ bản đồ: 24; diện tích: 90m2 .
  2. Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.                
   3. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.       
  4. Nguồn gốc sử dụng:Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đất giao cấp theo Quyết định số 1843/QĐ-CT ngày 12/09/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Hiện trạng thửa đất sử dụng đúng quy hoạch, sử dụng ổn định, không có tranh chấp và chưa được dùng để thực hiện bất kỳ quan hệ dân sự nào.
  5. Địa chỉ thửa đất: Bình An, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh.
  Điều 2. Hộ bà Nguyễn Thị Bẩy có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính vào ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành.
  Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài chính kế hoạch, Chi cục Thuế, Kho bạc nhà nước huyện Yên Phong theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được công nhận quyền sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ địa chính, thực hiện trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thông báo đến UBND xã Đông Thọ và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh để cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.
  Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn Phòng HĐND-UBND huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính kế hoạch, Chi cục Thuế, Kho bạc nhà nước, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Yên Phong; Chủ tịch UBND xã Đông Thọ và người sử dụng đất có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
  file đính kèm: /Uploads/files/capmoi_dongtho.pdf chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Phong
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng