Xin chờ...
Thông báo: Về việc hủy phôi Giấy chứng nhận năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 31/03/2020 | 08:53 GMT+7
 • Căn cứ Luật Đất đai 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
  Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;
  Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 02/03/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường;
  Thực hiện Quyết định số 122/QĐ-TNMT ngày 24/02/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Hội đồng thanh hủy phôi GCN bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết GCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 215/QĐ-TNMT ngày 26/03/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc tiêu hủy phôi GCN bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết GCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2019.
  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh thông báo:
  Kể từ ngày 27/03/2020, Hội đồng thanh hủy phôi GCN đã tổ chức tiêu hủy 7.503 (có danh sách kèm theo) phôi GCN bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết GCN trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không còn giá trị sử dụng và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http://stnmt.bacninh.gov.vn/ và cổng thông tin điện tử của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh tại địa chỉ: https://www.vpdkbacninh.vn/ để các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết để tra cứu.
  Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh thông báo đến Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trong toàn quốc; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức, cá nhân được biết./.
    Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất