Xin chờ...
Thông báo hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận 21/05/2016 | 08:28 GMT+7
 • Căn cứ Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  Căn cứ Văn bản số 888/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 01/8/2011 của Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn về việc hủy giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận;
  Căn cứ các Quyết định số 1019/QĐ-STNMT, 1021/QĐ-STNMT, 1022/QĐ-STNMT, 1023/QĐ-STNMT, 1024/QĐ-STNMT ngày 28/3/2016; Quyết định số 1030/QĐ-STNMT, 1031/QĐ-STNMT, 1032/QĐ-STNMT ngày 29/3/2016; Quyết định số 1061/QĐ-STNMT ngày 30/3/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận tại 09 đơn vị được cấp sử dụng phôi Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,
  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, thông báo:
  Hội đồng hủy phôi Giấy chứng nhận Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiêu hủy 13.078 phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý, in và viết  Giấy chứng nhận (từ năm 1993 đến 10/4/2016), trong đó:
  1.018 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu ban hành theo Quyết định số 201-QĐ/ĐKTK ngày 14/7/1989 của Tổng cục Quản lý ruộng đất).
  2.042 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu ban hành theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường -  loại giấy 0 2 phôi: phôi trắng + phôi đỏ);
  10.018 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu ban hành theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
  Danh sách phôi đã hủy
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất