Xin chờ...
Trao đổi một số nội dung mới của thông tư số 09/2016/TTLT-BTP- BTNMT ngày 23/6/2016 của liên Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường 08/02/2017 | 03:56 GMT+7
  • Ngày 17/9/2016 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị trao đổi một số nội dung mới tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP- BTNMT ngày 23/6/2016 của liên Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất cho toàn thể cán bộ ngân hàng Nông nghiệp, các Chi nhánh và các phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

    Bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai trao đổi tại hội nghị
    Tại hội nghị, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh đã trao đổi với Ngân hàng nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh những điểm mới của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP- BTNMT thay thế cho Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
    Cũng tại Hội nghị ngoài những nội dung liên quan tới việc đăng ký thế chấp, Văn phòng đăng ký đất đai đã chủ động chia sẻ với Ngân hàng nông nghiệp một số nội dung liên quan tới việc cấp, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để Ngân hàng hiểu, áp dụng trong thực tiễn vào việc đăng ký cho các đối tượng thế chấp đặc biệt là thế chấp tài sản hình thành trong tương lai để hệ thống ngân hàng tránh những rủi ro trong công tác tín dụng hiện nay. Văn phòng đăng ký đất đai
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng