Xin chờ...
Triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở giữ liệu đất đai huyện giai đoạn 2019-2021 25/07/2019 | 11:17 GMT+7
  • Theo đó, việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống bản đồ địa chính bằng công nghệ số theo tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105 độ 30 phút theo đúng quy định. Sản phẩm Bản đồ địa chính và sản phẩm đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở giữ liệu đất đai theo quy định. Thời gian từ tháng 6-9/2019 sẽ triển khai, thu thập tài liệu, xây dựng kế hoạch thực hiện và thiết kế, xây dựng mạng lưới khống chế đo vẽ cho từng đơn vị cấp xã; từ tháng 9/2019-6/2021 thực hiện công tác đo đạc bổ sung, chính lý bản đồ khu dân cư; đo đạc lại bản đồ 1/1000 ngoài khu dân cư gắn với công tá kê khai đăng ký cấp đổi, cấp mới, đăng ký kiến động; xây dựng và hoàn thiện hồ sơ địa chính theo kết quả cấp Giấy chứng nhận. từ 9/2020 – 6/2021 sẽ tiến hành xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, địa chính theo kết quả cấp Giấy chứng nhận và hoàn thiện hồ sơ địa chính; tích hợp cơ sở giữ liệu địa chính và vận hành thực hiện nghiêm trên địa bàn huyện. Từ tháng 6-12/2021 Hoàn thiện việc xây dựng, tích hợp và vận hành cơ sở dữ liệu địa chính; nghiệm thu và bàn giao sản phẩm để khai thác vận hành, sử dụng và quản lý theo quy định.

    Thông qua dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở giữ liệu đất đai huyện giai đoạn 2019-2021, nhằm rà soát các biến động trong quá trình quản lý, sử dụng đất đến thời điểm thực hiện Dự án, đảm bảo hồ sơ địa chính tại các xã, thị trấn được xây dựng và hoàn thiện sau khi kết thúc Dự án phản ánh đầy đủ, phù hợp theo hiện trạng quản lý, sử dụng đất; xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tiên Du đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chính xác./

    Nguồn: tiendu.bacninh.gov.vn
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng